Årsmötet 2017

SDS Seniorklubb årsmöte 13 mars 2017 kl 18.00 i SPF-lokalen Baltzarsgatan 1 Malmö.

Närvarande 40 medlemmar enligt till originalprotokollet bifogad röstlängd.

1. Ordföranden förklarade mötet öppnat.

Parentation över avlidna medlemmar sedan årsmötet 2016: Laila Jönsson, Josef Kornfeldt,    Christer Melin, Lennart Johansson och Knut Nilsson.

Röstlängden prickades av och godkändes.

2. Kallelsen till årsmötet godkändes.

3. Förslaget till dagordning godkändes.

4. Val av mötespresidium.

4.1 Sittande ordförande valdes som mötesordförande.

4.2 Sittande sekreterare valdes som mötessekreterare.

4.3 Ingrid Jelvemark och Hans Svensson valdes som protokollsjusterare tillika rösträknare.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning godkändes och lades till handlingarna.

6. Revisorernas berättelse lades till handlingarna.

7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

8. Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift för 2018, 200 kronor. Förslaget godkändes.

9. Styrelsens förslag till ändringar i § 3 i stadgan (enligt utsänt förslag) godkändes.

10. Val av styrelse och revisorer.

10.1 Vice Ordförande på två år: Göran Martelius valdes om.

10.2 Fyra ledamöter på två år: Gudrun Håkansson nyvaldes, Bengt Månsson, Peo Lovén och Reidar Hansen valdes om.

10.3 Revisor på två år: Lena Holmgren valdes om.

10.4 Revisorssuppleant på ett år: Aino Östergren valdes.

11. Val av valberedning.

11.1 Tre ledamöter på ett år: Marianne Rosén, Lars-Erik Andersson och Kenneth Jahnke valdes om.

11.2 Sammankallande: Marianne Rosén valdes om.

12. Rapport om kommande aktiviteter.

a.   Inbjudan till studiebesök på ångfartyget Bore 18/4 skickas ut inom kort.

b.   Den planerade resan till Stade ställs in på grund av för få anmälningar.

c.   Biljetter till Spelman på taket på Operan 16/9 är bokade. Inbjudan kommer.

d.   Julmiddag kommer att arrangeras i SPF:s lokal i december. Ett förslag som kom upp var att subventioneringen ska minskas och att pengarna ska användas till någon form av underhållning.

13. Inga övriga frågor.

14. Årsmötet avslutades.

Vid protokollet                                                        Justeras

Håkan Thorsson                                                       Lars Grefmar

Justeras                                                                  Justeras

Ingrid Jelvemark                                                       Hans Svensson    

Seniorklubbens årsberättelse 2016

Senaste kommentaren

20.04 | 18:17

Kära goa Ingrid.. Många samtal och diskussioner har det blivit tidigare år som ibland lett till en artikel i SDS om händelser i Lunds kommun. Kramis Pip

01.03 | 14:53

Hej, är samordnare för en tänkt tur med S/S BORE våren 2022. Intresserade är Flottans män, Svenska Flottans Reservofficersförbund, Malmö Sjöfartsförening samt ytterligare någon förening.

08.01 | 09:33

Hör av dig på lund62@gmail.com

07.01 | 20:47

Bäste Göran
Jag vill så gärna prata med dig om Antoon...
G

Dela den här sidan