Stadgar för SDS Seniorklubb

§ 1  Bakgrund till klubbildning

 I alla år har Sydsvenskans ägare och ledning satt en ära i att vårda kontakten med sina pensionerade medarbetare. Fri dagstidning, subventionerade annonser, den årliga julmiddagen samt distributionen av Spalten är bara några av alla de aktiviteter som rönt stor uppskattning under årens lopp.

De senaste årens förändring av ägare- och företagsstruktur och den snabba teknikutvecklingen har emellertid bidragit till att många gamla medarbetare uttryckt önskan om att bilda Sydsvenskans Seniorklubb.

En klubb över yrkesgränserna, gemensam för journalister, tjänstemän och grafiker.

Företagsledningen supportar klubbildningen och har utlovat visst ekonomiskt verksamhets- bidrag samt att klubben får nyttja företagets resurser och lokaler efter samråd med ansvariga. Därutöver lovar man att kontinuerligt informera klubben om förändringar i pensionärskadern.

 § 2 Syftet med seniorklubben

Att inbjuda alla Sydsvenskans/KvPs pensionerade medarbetare till ett antal sammankomster med olika mål och innehåll, t ex vår-/höstutflykt, julfest, föreläsningar, studiebesök etc

Aktiviteterna ska komplettera Personalstiftelsens utbud, inte konkurrera. Tanken är att vi t ex tar över ansvaret för utskick av företagsinformation (i dag SeniorSpalten) och inbjudan till Julbord-/kaffe från företaget o/e fackklubbarna.

 Att som vängrupp till tidningen Sydsvenskan/KVP verka som en positiv opinionsgrupp, i grupp eller som individer i våra respektive nätverk.

  § 3  Rätt till medlemskap

 Medlem kan den bli som har slutat sin anställning hos tidningen Sydsvenskan/KvP som ålders-, sjuk- eller avtalspensionär eller som varit anställd inom SDS-koncernen under minst 10 år och som fyllt 55 år. 

Medlemskapet upphör om den av årsmötet fastställda årsavgiften inte betalas in i föreskriven tid.

 § 4  Klubbstyrelse

 En klubbstyrelse väljs av årsmötet och skall bestå av 7 ledamöter, inklusive ordförande som väljs separat.

Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och eventuellt andra arbetsuppgifter.

Ordföranden väljs på ett år och övriga ledamöter omlott på 2 år.

Klubbstyrelsen leder klubbens verksamhet och är mellan klubbmötena klubbens högsta beslutande organ. Ledamöterna är gemensamt ansvariga för klubbens verksamhet.

Styrelsen bestämmer årligen vilken eller vilka personer som ska ha rätt att företräda klubben och teckna dess firma.

Styrelsen sammanträder på kallelse av klubbordföranden eller när majoriteten av ledamöterna begär det.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut tas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

  § 5  Ekonomi

 Varje medlem förbinder sig att betala en årlig medlemsavgift, enligt årsmötets beslut.

Därutöver har Sydsvenskans företagsledning utlovat stöd enligt paragraf 1 ovan.

I övrigt beslutar klubbstyrelsen inför varje enskild aktivitet hur denna skall finansieras.

  § 6  Revision

 Två revisorer väljs omlott, jämte en suppleant som väljs på ett år.

Revisorerna ska löpande granska klubbstyrelsens förvaltning genom att ta del av protokoll, räkenskaper och övriga handlingar som berör verksamheten. Revisorerna har rätt att ta del av

klubbens handlingar när de så önskar.

I sin årliga berättelse över granskningen av styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper ska revisor till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

Om styrelsen inte kan lämna tillfredsställande förklaring över någon synnerligen viktig anmärkning mot förvaltning eller räkenskaper ska revisor snarast underrätta medlemmarna.

 § 7  Valberedning

 Klubbens årsmöte ska välja en valberedning om tre ledamöter, som ska förbereda de val som årsmöte eller annat klubbmöte ska genomföra. En av dessa utses till sammankallande.

  § 8  Årsmöte/Klubbmöten

 Årsmöte ska avhållas senast 31 mars. Annat klubbmöte hålls på kallelse av klubbstyrelsen eller då minst en tiondel av medlemmarna begär det.

Styrelsen kallar till klubbmöte. Kallelse och dagordning till årsmöte ska delges medlemmarna senast fjorton dagar i förväg.

Till annat klubbmöte kallas medlemmarna senast sju dagar i förväg.

Vid års-/klubbmöte har varje närvarande medlem en röst, ingen röstning med fullmakt.

Röstning och val sker öppet om inte sluten omröstning begärs. För beslut krävs mer än hälften av avgivna röster. Vid lika röstetal gäller mötesordförandens uppfattning

Styrelsens ledamöter har inte rösträtt i frågor som berör förvaltningen av deras uppdrag.

Ärende som inte angetts i styrelsens dagordning, kan tas upp om minst två tredjedelar av de närvarande på mötet beslutar så. Beslut i ärendet kan dock inte fattas förrän klubbstyrelsen haft tillfälle att yttra sig till klubbmötet.

Om årsmötet inte beviljar styrelsen ansvarsfrihet upphör därmed samtliga ledamöters uppdrag.

 § 9  Vid årsmöte ska bl a följande ärenden behandlas

 • årsmötets stadgeenliga kallande

• fastställande av dagordning

• val av

– ordförande för mötet

– sekreterare för mötet

– justerare som tillsammans med ordföranden justerar protokollet

– rösträknare

• inlämnade förslag och motioner

• styrelsens årsberättelse och årsredovisning

• revisorernas revisionsberättelse

• förfarande med överskott eller underskott i års bokslutet

• ansvarsfrihet för styrelsen

• beslut angående medlemsavgift

• val av

– ordförande för ett år

– övriga styrelseledamöter för två år, med ev fyllnadsval för ett år

– revisorer för ett eller två år

– revisorssuppleant för ett år

– valberedning och sammankallande för denna

  § 10  Vid klubbmöte, som inte är årsmöte, ska bl a följande ärenden behandlas

 • mötets stadgeenliga kallande

• val av

– ordförande för mötet

– sekreterare för mötet

– justerare som tillsammans med ordföranden justerar protokollet

– rösträknare

• ärende som angetts i kallelsen

 § 11  Upplösning

 Klubben kan upplösas genom beslut av två på varandra följande klubbmöten.

Kallelse och dagordning till dessa möten ska delges medlemmarna senast fjorton dagar i förväg.

För beslut om upplösning av klubben fordras att ärendet är upptaget i kallelsen och att minst två tredjedelar av de röstande på båda mötena är ense därom.

Om klubben upplöses skall dess tillgångar skänkas till ett välgörande ändamål, som beslutas av det andra klubbmötet med enkel majoritet.

 Dessa klubbstadgar fastställdes av Sydsvenskans Seniorklubbs medlemsmöte 2011-05-16.

§§ 2,4,9 reviderades av klubbens årsmöte 2016-03-17.

§ 3 reviderades av klubbens årsmöte 2017-03-13.

§§ 4, 9 reviderades av klubbens årsmöte 2022-03-24.

Senaste kommentaren

20.04 | 18:17

Kära goa Ingrid.. Många samtal och diskussioner har det blivit tidigare år som ibland lett till en artikel i SDS om händelser i Lunds kommun. Kramis Pip

01.03 | 14:53

Hej, är samordnare för en tänkt tur med S/S BORE våren 2022. Intresserade är Flottans män, Svenska Flottans Reservofficersförbund, Malmö Sjöfartsförening samt ytterligare någon förening.

08.01 | 09:33

Hör av dig på lund62@gmail.com

07.01 | 20:47

Bäste Göran
Jag vill så gärna prata med dig om Antoon...
G

Dela den här sidan